banner
English
Tiếng Việt

Cơ cấu tổ chức Trung ương Hội Thú y Việt Nam

Cập nhật: 19/02/2019
Lượt xem: 9231

Cơ cấu tổ chức Trung ương Hội Thú y Việt Nam

Ban Lãnh đạo Trung ương Hội bao gồm:-  Chủ tịch

          -  Phó Chủ tịch

          -  Tổng Thư ký    

          -  Phó Tổng thư ký

          -  Các Ủy viên thường vụ

Các Ủy viên ban chấp hành  Trung ương Hội

-         Từ các cơ quan Trung ương

-         Từ các tỉnh

-         Từ các công ty thuốc thú y

Các Ban của Hội

-         Ban Kiểm tra (do Đại hội của Trung ương hội bầu ra)

-         Ban Tài chính

-         Ban Khoa học

-         Ban Hợp tác Quốc tế

-         Ban thi đua

Các Trung tâm trực thuộc Hội

-         Trung tâm chuyển giao KHCN thú y

-         Trung tâm chuyển giao KHCN thú y Miền núi

-         Trung tâm thú y cộng đồng

Chi hội Thú y trực thuộc Hội

-         Chi hội Văn phòng

-         Chi hội thú y thú nhỏ

-         Chi hội thú y, Đại học Nông nghiệp Hà Nội

-         Chi hội thú y- chăn nuôi, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

-         Chi hội thú y huyện Kim Động, Hưng Yên

-         Chi hội thú y huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

-         Chi hội thú y xã Đình Bảng, Từ Sơn, Bác Ninh.

-         Chi hội thú y thị xã Phúc Yên

Tạp chí KHKT Thú y

Khối địa phương

Hội Thú y, Thú y - Chăn nuôi tỉnh là hội thành viên Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh. Các Hội Thú y, Thú y - Chăn nuôi tỉnh sẽ nhận được sự giúp đỡ về chuyên môn, nghề nghiệp thú y, chăn nuôi từ Hội Thú y và Hội Chăn nuôi Trung ương.
 

      Danh sách Ban Chấp hành T.W. Hội thú y Việt Nam

   các Nhiệm kỳ I,II,III, IV

Thứ tự

Nhiệm kỳ I

Nhiệm kỳ II

Nhiệm kỳ III

Nhiệm kỳ IV

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

31.   

32.   

33.   

34.   

35.   

36.   

37.   

38.   

39.   

40.   

41.   

42.   

 

43.   

44.   

45.   

46.   

47.   

48.   

49.   

50.  ‘

51.   

52.   

53.   

54.   

55.   

56.   

57.   

58.   

      59

      60  

     61

     62

     63

     64

     65

    66

    67

    68

    69

    70

   71

   72

   73

   74

   75

   76

   77

   78

   79

   80

   81

   82

   83

   84

   85

   86

   87

   79

   80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113 114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

 

129

130

131

132

133

134

135

136

137

              -

              -

              -

              -

1. Nguyễn Văn Biết

              -

2.Nguyễn Xuân Bình

3. Lê Minh Chí

4. Phạm Văn Chức

               -

               -

               -

               -

               -

               -

5.Ng. Triêu Doanh

              -

 6  Lê An Đạm 

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              -

 7. Đào Trọng Đạt

8.  Hoàng Gián

             -

             -

             -

             -

             -

             -

9. Hoàng Ân Hà

             -

             -

10. Nguyễn Văn Hanh

             -

             -

             -

             -

             -

            

             -

              -

              -

              -

              -

11.Nguyễn Bá Huệ

              -

              -

              -

              -

              -

12.HoàngVăn Hưởng

13.Nhâm Ngọc Hưng

              -

14.NguyễnĐăng Khải

              -

15NguyễnNhư Khanh

16.Trần Khâm

17. Đặng Sỹ Lan

18.Hoàng Mạnh Lâm

19.Bùi Lập

              -

20.Phan Địch Lân

              -

              -

              -

              -

              -

21.Dương Thế Long

              -

22.Phạm Đức Lộ

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              -

23.Hồ Văn Nam

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              -

24.Đặng Minh Nhật

              -

25.Phạm Gia Ninh

              -

26.Nguyễn Thị Nội

27.Bạch Đăng Phong

28.NguyễnXuânPhúc

              -

29PhanThanhPh­uợng

              -

              -

              -

              -

30.Lê Đắc Tá

              -

              -

              -

31.Nguyễn Đình Tân

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              -

             -

32.Trịnh Văn Thịnh

              -

              -

33Du­ơngCôngThuận

              -

              -

34. Nguyễn Văn Tìm

35.Phạm Văn Tĩnh

              -

              -

              -

              -

36NguyễnTiếnTrung

               -

37.Bùi Trung Trực

                -        

                -

                -

38.Trần Đình Từ

                -

                -

39.Trịnh Thanh Vân

                  

             -                   

              -

40.Mai Hoàng Việt

41.NguyễnVăn Vịnh

              -

              -

              -

              -

              -

                 -

                 -

                 -

                 -

                 -

1 Đặng Quang Bình

2.Nguyễn Xuân Bình

3.Lê Minh Chí

4.Phạm Văn Chức

5.Hồ Đình Chúc

6.Đồng Văn Chúc

7.Phạm Ngọc Châu

8.Đặng Văn Chu­ơng

               -

               -

9NguyễnTriêuDoanh

10.Phạm Việt Dân

11.Lê An Đạm

12.Bùi Cự Đạm

13.Nguyễn Văn Đức

               -

               -

               -

               -

               -

14. Đào Trọng Đạt

15. Hoàng Gián

               -

               -

               -

               -

16.Bùi Xuân Đồng

               -

17.Hoàng Ân Hà

               -

18.Tôn Thất Hàn

19.NguyễnVănHanh

              -

              -

20. Nguyễn Đức Hiền 21Ng. Lương Hiền           

               -

                                       

               -

               -

22.Lê Tuyết Hồng

              -

              -            

23.Nguyễn Bá Huệ

              -

              -

              -

24.NguyễnThị H­uơng

              -

25Hoàng Văn Hưởng

              -

              -

26 NguyễnĐăng Khải

27 Nguyễnvăn Khanh 

              -

28.Trần Khâm

               -

29.Hoàng Mạnh Lâm

              -

              -

30.Phan Địch Lân

31.Đào Hoàng Lân

              -

              -

              -

              -

32.Dương Thế Long

              -

33.Phạm Đức Lộ

34.Châu Bá Lộc

35.Huỳnh Hữu Lợi

36.Phạm Bá Luy

37.Lộc Hoàng Lường

              -

              -

38.Ngô Mẫn

              -

39.Hồ Văn Nam

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              -

40.Đặng Minh Nhật

              -

              -

41.Chu Thành Noãn

42.Nguyễn Thị Nội

43.Bạch Đăng Phong

44.NguyễnXuân Phúc

45..NguyễnHữuPh­uớc

46.PhanThanhPh­uợng

47.Trương Quang

48.DươngNghĩaQuốc

              -

49.NguyễnThanhSơn

              -

50.Lê Văn Tạo

              -

              -

              -                        

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              -

51Du­ơngCôngThuận

52.Ngô Huyền Thuý

              -

53.Nguyễn Văn Tìm

              -

54.Nguyễn Văn Trị

55.Hoàng Triều

              -

              -

56.NguyễnTiếnTrung

57.Trần Quang Trực

58.Bùi Trung Trực

                -

                -     59.Ng.QuangTuyên

60.Trần Đình Từ

                -

                -

                -

 

 61NguyễnThịThuVân

               -

               -

62.NguyễnVăn Vịnh       

63. Nguyễn Hữu Vũ

64.Trần Đức Vượng

               -

65.NguyễnXuânYêm

               -

 

 

1.Bùi Duy ái

2.Bùi Quang Anh

3.Nguyễn Anh

4.Phạm Ngọc Anh

                 -

5.Đặng Quang Bình

6.Nguyễn Xuân Bình

7.Lê Minh Chí

                -

8.Hồ Đình Chúc

9.Đồng Văn Chúc

10.Phạm Ngọc Châu

11.ĐặngVăn Chu­ơng

               -

12. Nguyễn Trí Công

13.Ng.Triêu Doanh

                -

                -

                -

                -           

14.Tru­ơng Văn Dung

15.Phạm Minh Đạo

                -

                -

                -

16. Đào Trọng Đạt

                -

17.NguyễnHuy Đăng

18.NguyễnHữu Định

19. Đỗ Thị Định

               -

20.Bùi Xuân Đồng

                -

21.Hoàng Ân Hà

                -

22.Tôn Thất Hàn

23.NguyễnVăn Hanh

                -

                -

24.Nguyễn Đức Hiền

                -

               -

 

 25.Phạm Khắc Hiếu

               -

26.Lê Tuyết Hồng

27.Phan Thu Hồng

28.Lê Minh  Hồng

29.Nguyễn Bá Huệ

              -

              -

              -

30.NguyễnThị H­uơng

31.Nguyễn Văn Hư­ng

32.Hoàng Văn Hưởng

              -

              -

33.NguyễnĐăng Khải

34.Nguyễnvăn Khanh

              -

35.Trần Khâm

                -

36.Hoàng Mạnh Lâm   

                                 37.Vũ Tiến Lâm

38.Phan Địch Lân

              -

              -

              -

39.Ph­uơng Song Liên

              -

              -

40.Nguyễn Duy Long

41.Phạm Đức Lộ

42.Châu Bá Lộc

43.Huỳnh Hữu Lợi

              -

              -

              -

44.Đỗ Văn Mận

              -

45Nguyễn Thành Một

              -

              -

              -

              -

46.Nguyễn Ngã

              -

47.Lê Đức Ngoan

              -

48.Đặng Minh Nhật

              -

              -

              -

49.Nguyễn Thị Nội

50.Bạch Đăng Phong

51.NguyễnXuânPhúc

52NguyễnHữuPh­uớc

53PhanThanhPh­uợng

54.Trương Quang

              -

55.Đặng Đức Riểu

56.NguyễnThanhSơn

              -

57.Lê Văn Tạo

58.Lò Văn Tăng

59.Võ Văn Tân

                -

60.Hoàng Thạch

61.Phạm Quang Thái

62.Đỗ Thị Thái

63.Đàm Xuân Thành

               -

64.Đinh Công Thận

              -

              -

              -

              -

              -

65Du­ơngCôngThuận

66.Ngô Huyền Thuý

67.Phạm Huy Thuỵ

              -

              -

              -

68.Hoàng Triều

              -

69.NguyễnĐìnhTrọng

70.NguyễnTiếnTrung

                 -

71.Bùi Trung Trực

                 -

72.Nguyễn Gia Tuệ

73.Ng.QuangTuyên

74.Trần Đình Từ

                 -

                 -

                 -

                

                 -

75NguyễnQuangVinh

                -

                -

76.Nguyễn Hữu Vũ

77.Trần Đức Vượng

78.Trần Diễm Uyên

79.NguyễnXuânYêm

               -

 

1.Bùi Duy ái

2.Bùi Quang Anh

3.Nguyễn Anh

4.Phạm Ngọc Anh

                -

5.Đặng Quang Bình

6.Nguyễn Xuân Bình

7.Lê Minh Chí

                 -

8.Hồ Đình Chúc

9.Đồng Văn Chúc

                -

10 ĐặngVăn Chương 11PhùngQuốcChướng

12.Nguyễn Trí Công

                -

                -

                -

                -

                 -

13.Tru­ơng Văn Dung

                 -           

14.Hoàng Văn Dũng

15.Trần Văn Dũng

16NguyễnXuân Dương

17.Đào Trọng Đạt

                -

                -

18.Nguyễn Hữu Định

               -

19.Nguyễn Thế Độ

20.Bùi Xuân Đồng

21.Trương Văn Đức

22.Hoàng Ân Hà

23.Hoàng Sơn Hải

24.Tôn Thất Hàn

                -

25.Trần Thị Hạnh

26.Đậu Ngọc Hào

27.Nguyễn Đức Hiền

              -

28.Ninh Văn Hiểu

 

 29.Phạm Khắc Hiếu

30.Nguyễn Minh Hoà

31.Lê Tuyết Hồng

32.Phan Thu Hồng

33.Lê Minh  Hồng

34.Nguyễn Bá Huệ

35.Hoàng Mạnh Hùng

36.Lê Trần Huyên

37.HoàngĐăng Huyến

38.Nguyễn Thị H­ương

39.Nguyễn Văn Hư­ng

              -

              -

40.Nguyễn Hữu Hưng

41.Nguyễn Đăng Khải

42.Nguyễn văn Khanh

              -

              -

               -           43.Hoàng Mạnh Lâm

              -

44.Vũ Tiến Lâm

45.Phan Địch Lân

              -

46.Đinh Thị Bích Lân

47.Nguyễn Hiếu Liêm

48.Ph­uơng Song Liên

49.Trần Thị Liên

              -

              -

50.Phạm Đức Lộ

51.Châu Bá Lộc

52.Huỳnh Hữu Lợi

              -

              -

53 Hoàngthị Xuân Mai

              -

              -

54.Nguyễn Thành Một

              -

55.Nguyễn Hữu Nam

56.Lê Văn Năm

57.Nguyễn Việt Nga

              -

58.Phạm Văn Ngân

              -

59.HuỳnhThanh Ngọc

              -

60.NguyễnNgọcNhiên

              -

              -

              -

              -

61.Nguyễn Xuân Phúc

62.Nguyễn Hữu Ph­uớc

63.PhanThanh Ph­uợng

              -

              -

              -

              -

              -

              -

64.Lò Văn Tăng

              -

              -

65.Hoàng Thạch

66.Phạm Quang Thái

67.Đỗ Thị Thái

               -

68.Bạch QuốcThắng

69.Đinh Công Thận

70.Lê Khắc Thận

71.Đinh Văn Thế

              -

72.Nguyễn Văn Thông

              -

73.Du­ơng Công Thuận

74.Ngô Huyền Thuý

75.Phạm Huy Thuỵ

              -

              -

              -

76.Hoàng Triều

77.Vũ Thị Ngọc Trinh

78.Nguyễn Đình Trọng

               -

               -

               -

79.Nguyễn Đình Tuấn

80.Nguyễn Gia Tuệ

81NguyễnQuangTuyên

82.Trần Đình Từ

83. Cao Văn

84.Trịnh Cẩm Vân

                -

               

                   -

85.NguyễnQuang Vinh

                -

                -

86.Nguyễn Hữu Vũ

                -

                -

                -

87.Bùi Như ý

 

 

 

Danh sách Ban kiểm tra T.w. nhiệm kỳ  I,II,III,IV.

 

Nhiệm kỳ I

Nhiệm kỳ II

Nhiệm kỳ III

Nhiệm kỳ IV

Ghi chú

 

 

1.Hoàng Ân Hà

2.Bùi Quý Huy

3.Phạm Sỹ Lăng

4.Trần Kim Vạn

5.PhạmThiXuânVân

            -

            -

 

1.Hoàng Ân Hà

2.Bùi Quý Huy

3.Phạm Sỹ Lăng

4.Trần Kim Vạn

5.PhạmThi XuânVân

              -

              -

 

1.Hoàng Ân Hà

2.Bùi Quý Huy

3.Phạm Sỹ Lăng

4.Trần Kim Vạn

5.PhạmThi Xuân Vân

6.Châu Ngọc Tấn

7.Võ Bé Hiền

 

 

            -

1.Bùi Quý Huy

2.Phạm Sỹ Lăng

3.Trần Kim Vạn

            -

4Châu Ngọc Tấn

5.Võ Bé  Hiền

           

 

Tr.banI-III

Tr.ban IV

    UV

    UV

    UV

    UV

    UV

 

Danh sách Ban thư­ờng vụ TƯ Hội thú y Việt Nam

nhiệm kỳ I, II, III, IV.

Chức vụ

 

     Nhiêm kỳ I

        Nhiêm kỳ II

       Nhiêm kỳ III

      Nhiêm kỳ IV

 

Chủ tịch

 

P.chủ tịch

 

 

 

 

 

 

T.Thư ký

 

 

P.T.T ký

 

 

 

Uy viên

 

1.Đào Trọng Đạt

              -

2.Ng. Xuân Phúc

3.Lê Minh Chí

            -

            -

            -

            -

 

4.Phạm Đức Lộ

            -

 

            -

5.Dg Công Thuận

            -

 

            -

6.Phạm Văn Chức

            -

            -

            -

            -

            -

            -

7.Phan Địch Lân

           -

           -

8.BạchĐăngPhong

          -

          -

9.NguyễnVăn Tìm

           -

           -

           -

           -

 

1.Đào Trọng Đạt

               -

2.Ng. Xuân Phúc

3.Lê Minh Chí

4.Phạm Văn Chức

               -

               -

5.Phan Địch Lân

 

6.Phạm Đức Lộ

              -

 

              -

7.Dg Công Thuận

8.Trần Đình Từ

             

              -

              -

              -

9.Hoàng Ân Hà

              -

10.Nguyễn Đức Hiền

               -

               -

               -

               -

11.Châu Bá Lộc

12.Bạch Đăng Phong

               -

13.Lê Văn Tạo

              -

              -

              -

14.NguyễnTiến Trung

15.Trần Quang Trực

 

1.Đào Trọng Đạt

               -

2.Ng. Xuân Phúc

3.Lê Minh Chí

             -

             -

             -

             -

 

4.Phạm Đức Lộ

              -

 

              -  

 5.DươngCông Thuận

6.Trần Đình Từ

 

7.Bùi Quang Anh

                -

 8.Trươn­g Văn Dung

9.Hoàng Ân Hà

               -

10.Nguyễn Đức Hiền

               -

               -

11.Phan Địch Lân

12.Huỳnh Hữu Lợi

                -

                -

13.PhanThanhPhượng

14.Lê Văn Tạo

                -

                -

                -

15.NguyễnTiến Trung

                -

 

 

 

 

 

  

              -

 1.Ng. Xuân Phúc

              -

              -

              -

2.  Đậu Ngọc Hào

 3. Trần Đình Từ

               -

 

              -

4. Đậu Ngọc Hào

 

5.Ng. Đăng Khải

               -

              -

 

 6.Bùi Quang Anh

              -

7.Tr­g Văn Dung

             -

8.Trần Thị Hạnh

9.Ng. Đức Hiền

10.Ng. Văn  Hưng

11.Ng. Thị  Hương

12.Phan Địch Lân

13.Huỳnh Hữu Lợi

14. Châu Bá Lộc

              -

              -

              -

              -

15.PhạmQuangThái

16. Hoàng Triều

                -

                -

 

 

 

 

k-sMaB5ltYI video2444
Làm đệm lót sinh thái chuồng trong chăn nuôi gà
Chọn liên kết website
Đăng ký nhận tin
Đăng ký
Bản quyền website thuộc về HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI. bảo lưu mọi quyền lợi.
Đang online: 33
|
Tổng số truy cập: 10.901.213
HỘI THÚ Y VIỆT NAM
Địa chỉ: 86 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3869 1082  - Email: vva.hty@gmail.com - Website: hoithuyvietnam.org.vn
 
 
CHIA SẺ MẠNG XÃ HỘI
Thiết kế website SEO - Tất Thành